بر اساس نویسندگان

آ

 • آبکار، علی [1] استادیار گروه سنجش از دور، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • آبکار، علی‌اکبر [1] استادیار دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • آخوندعلی، علی محمد [1] استاد دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آذری امقانی، خدیجه [1] دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آریاپور، علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • آریاپور، علی [1] استادیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • آریاپور، علی [1] دانشیار گروه مرتعداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • آرخی، صالح [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • آرمین، محسن [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی، دانشگاه یاسوج
 • آروین، عبدالخالق [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • آزادنیا، فرزاد [1] اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
 • آقایاری، لیلا [1] دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • آقابابایی، معصومه [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • آقاطاهر، رضا [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران
 • آلیانی، حمیده [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ا

 • ابراهیمی، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • ابراهیمی، حمید [1] دانشجو دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
 • ابراهیمی، عطاالله [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • ابراهیمی، عطالله [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • ابراهیمی، مهدیه [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • ابراهیمی خوسفی، زهره [1] استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت
 • ابراهیمی هروی، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • احمدی، احمد [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • احمدی، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • احمدی، محمود [1] استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • احمدی، هدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • احمدپور، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
 • احمدی دهکاء، فریبرز [1] مربی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه پیام نور مرکز طالقان
 • احمدی میرقائد، فضل الله [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اختصاصی، محمدرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • اختصاصی، محمدرضا [1] استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • اخضری، داود [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • ادهمی، ابراهیم [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [2] استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اسدی، مهدی [1] کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • اسدی ساروی، انگیزه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • اسدی کیا، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسدی می آبادی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه ملایر
 • اسکندری، سعیده [1] استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،‌ تهران
 • اسکندری، سعیده [1] استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،‌ تهران، ایران
 • اسلامی، علیرضا [1] دانشیار دانشکده علوم کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • اسلمی، فرنوش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه محقق اردبیلی
 • اصغری سراسکانرود، صیاد [1] هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • اصغری مقدم، اصغر [1] استاد گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 • اکبری، الهه [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • اکبری، الهه [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور، دانشگاه تهران - مربی گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • اکبری، مرتضی [1] استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • الحسینی المدرسی، سید علی [1] دانشیار دانشکده فنی مهندسی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • الحسینی المدرسی، سید علی [1] دانشیار دانشکده فنی مهندسی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • ایلدرمی، علیرضا [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران
 • امانی، حبیب اله [1] اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
 • امید، محمود [1] استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • امیدوار، کمال [1] استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه یزد
 • امیری، فاضل [1] دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • امیری، فاضل [1] دانشیار دانشکده مهندسی، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 • امیری، فاضل [1] دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • امیری، فاضل [1] دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • امیری، فاضل [1] دانشیار گروه محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • امیراحمدی، ابوالقاسم [1] دانشیار دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • انتظاری، مهری [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشدگروه محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • اولیایی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • اولادی قادیکلایی، جعفر [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اولادی قادیکلایی، جعفر [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اونق، مجید [2] استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ب

پ

ت

 • تاری پناه، فریده [1] دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • تازیک، اسماعیل [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه کارتوگرافی، دانشگاه تهران
 • تازه، مهدی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • تازه، مهدی [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
 • ترک چین، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه هرمزگان
 • ترکش اصفهانی، مصطفی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ترکش اصفهانی، مصطفی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تقی زاده، ایوب [2] مربی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تقی زاده، ایوب [1] مربی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تکیه خواه، جاهده [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • تمرتاش، رضا [2] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • توانگر، شهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • توسلیان، ایرج [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • توکلی‌صبور، سیدمحمد [1] استایار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران

ث

ج

 • جیدرنژاد، سمیه [1] دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • جعفری، رضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جعفری، رویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، رویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه اردکان
 • جعفری، سمیه [1] کارشناس ارشد زمین شناسی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران
 • جعفری، شیرکو [1] دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، شیرکو [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه تهران
 • جعفری، محسن [1] کارشناس ارشدسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری اقدم، مریم [1] دانش آموخته دکتری ژئومرفولوژی، دانشگاه اصفهان
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار گروه مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفری خسرق، شبنم [1] کارشناس ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جلیلوند، حمید [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جمالی، علی اکبر [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • جمالی، علی اکبر [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
 • جمالی، علی اکبر [1] دانشیار گروه آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
 • جمعه زاده، بهرام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران
 • جهانبخش اصل، سعید [1] استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز
 • جهانتاب، زهرا [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جهان تیغ، معین [1] دانشجوی دکتری گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جهان تیغ، منصور [1] دانشیار مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • جهانگیریان، شکیبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • جورابیان شوشتری، شریف [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چ

ح

 • حاتمی، جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • حاجی بیگلو، محبوبه [1] دانشجوی دکتری گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حاجی نژاد، علی [1] دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حبشی، خلیل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حبشی، خلیل [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حجازیان، محمد [1] دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حدیدی، مسلم [1] مربی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه
 • حدیدی، مسلم [1] مربی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه، ایران
 • حیدریان، پیمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حیدریان، پیمان [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حیدریان آقاخانی، مریم [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسینی، زین العابدین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • حسینی، سیدمحسن [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • حسینی، سید محسن حسینی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسین جعفری، سمیرا [1] پژوهشگر پسادکتری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • حسن زاده، احد [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
 • حسن زاده، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • حسن زاده، محمد [1] استادیار گروه آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
 • حسینی طایفه، فرهاد [1] استادیار گروه پژوهشی تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران
 • حسینعلی زاده، محسن [2] استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حشمتی، غلامعلی [1] استاد دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حصادی، همایون [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • حقی زاده، علی [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 • حقی زاده، علی [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • حمزه، سعید [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • حمزه، سعید [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • حمزه، سعید [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • حمزه، سعید [1] دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

خ

د

 • داداللهی سهراب، علی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دادجو، فرید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • دادجو، فرید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • دارابی، صدراله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز
 • دانیالی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی قم
 • دانش فر، مانیا [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد
 • دانه کار، افشین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دانه کار، افشین [1] استاد گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • دانه کار، افشین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • داودی، الهام [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه کاشان
 • داودی منظم، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • داوری، سرور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • درویشی، شادمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم محیطی، مؤسسه آموزش عالی هراز، آمل
 • درویشی، شادمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم محیطی، مؤسسه آموزش عالی هراز، آمل
 • درویشی بلورانی، علی [3] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • درویشی بلورانی، علی [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • دسترنج، علی [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 • دلدار، حامد [1] دانشجوی دکتری فیزیک دریا، مرکز مطالعات محیطی ندسا
 • دلیر حسن نیا، رضا [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • دلفان، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • دوران، عاطفه [1] کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

ر

 • ریاحی بختیاری، حمیدرضا [1] استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی
 • راشکی، علیرضا [1] استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیمی، احسان [2] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحیمی، داریوش [1] دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
 • رحیمی، نیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران
 • رحیمی، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحیمی بلوچی، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • رحمتی، امید [1] دانش آموخته دکتری مهندسی آبخیزداری، دانشگاه لرستان
 • رحمتی، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه کارتوگرافی، دانشگاه تهران
 • رحمتی، مریم [1] دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیم‌زادگان، مجید [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
 • رحیمی شهید، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد
 • رزمی، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • رستم زاده، هاشم [1] استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز
 • رستم زاده، هاشم [1] استادیار گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • رشیدیان، محسن [1] مربی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • رشیدیان، محسن [1] مربی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، ایران
 • رشیدپور، مصطفی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رضا، مدرس [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رضایی، عبدالعلی [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه کارتوگرافی، دانشگاه تهران
 • رضایی بنفشه، مجید [1] استاد گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • رضایی مقدم، حسن [2] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضائی مقدم، محمد حسین [1] استاد ژئومورفولوژی و سنجش از دور دانشگاه تبریز
 • رضوی ترمه، سید وحید [1] دانشجو دکتری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
 • رفیعی، حامد [1] استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رفیعیان، امید [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • رنجبر، ابوالفضل [1] دانشیار گروه علوم بیابان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • رنجبر، حجت اله [1] استاد گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رنجبر، رویا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • رنجبر فردوئی، ابوالفضل [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • رنگزن، کاظم [4] دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنگزن، کاظم [1] دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنگزن، کاظم [1] دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنگزن، کاظم [1] دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنگزن، کاظم [2] دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رنگزن، کاظم [1] دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • رهنماراد، جعفر [1] دانشیار گروه زمین‌شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • روحی، حسن [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رئیسی، مجید [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران

ز

 • زارع، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • زارع، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • زارعی، حیدر [1] استادیار دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارعیان، مجتبی [1] اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
 • زارع خورمیزی، هادی [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع خورمیزی، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه یزد
 • زارع کمالی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • زرافشار، مهرداد [1] دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زرع کار، آزاده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • زرندیان، اردوان [1] استادیار گروه ارزیابی و مخاطرات محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست، تهران
 • زنجانی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • زند، فرهاد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران
 • زندی فر، سمیرا [1] استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • زندی فر، سمیرا [1] استادیار مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،‌ تهران، ایران
 • زندیه، وحید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران
 • زنگنه اسدی، محمد علی [1] دانشیار دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری
 • زینی وند، حسین [1] دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • زینی وند، حسین [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

س

 • ساری صراف، بهروز [1] استاد گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • سیاه کمری، صفورا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه لرستان
 • سبحانی، بهروز [1] دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سبحانی، بهروز [1] دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
 • سبزچی دهخوارقانی، حامد [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • سبزقبایی، غلامرضا [1] استادیار دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان
 • سپهر، مرتضی [1] دانش‌آموخته دکتری بیولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سپهری، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
 • سدیدی، جواد [1] استادیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
 • سید کابلی، حسام [1] استادیار گروه عمران آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
 • سیدی کلیبر، سید ابوالفضل [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
 • سرکارگر، علی [1] دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران
 • سروریان، جواد [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • سعادت فر، امیر [1] استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سعادت فر، امیر [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سیف، عبدالله [1] استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
 • سفیانیان، علیرضا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سیلاخوری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری بیابان زدائی دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانیان، ستار [2] مربی دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • سلطانیان، ستار [1] مربی دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان
 • سلگی، عیسی [1] استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر
 • سلمانی، سعید [1] دانش آموخته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز
 • سلیمانی، کریم [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
 • سلیمانی، کریم [1] استاد گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی ساردو، مجتبی [1] دکتری بیابان‌زدایی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه جیرفت
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [3] دانشیار دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] استاد گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سمیعی، مسعود [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • سنگونی، حامد [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سهرابی، هرمز [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سهرابی، هرمز [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سودائی زاده، حمید [1] استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد
 • سوری، سلمان [1] کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سوری، سلمان [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

ش

 • شایسته، کامران [1] استایار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • شایسته، کامران [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهولی کوه شور، ابوطالب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • شتایی، شعبان [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شتایی جویباری، شعبان [1] استاد دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شتایی جویباری، شعبان [1] دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شجاعی فر، شاهرخ [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مرتعداری، دانشگاه ملایر
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شیخ، واحد بردی [2] دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • شیرانی، کورش [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • شریعت، محمود [1] استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شکری، مریم [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران
 • شکریان، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شهابی، هژار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز

ص

 • صابری، عظیم [1] مربی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صادقی اقدم، فریبا [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 • صادقی نیا، مجید [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
 • صالحی، علیرضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • صالحی، ناهید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • صالح پور جم، امین [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • صدر، شقایق [1] دانش آموخته کارشناسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • صدرالدینی، علی اشرف [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • صفاری، امیر [1] دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
 • صفری، امیر [1] دانش آموخته دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صفرراد، طاهر [1] دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران

ض

ط

 • طاطیان، محمدرضا [3] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • طالبی، علی [1] استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • طالبی، منیژه [1] دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • طالبان‌فرد، علی‌اصغر [1] کارشناس ارشد منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
 • طباطبایی، طیبه [1] استادیار گروه محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • طباطبایی، طیبه [1] استادیار گروه مهندسی محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
 • طباطبایی، طیبه [1] دکتری محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طهماسبی، پژمان [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • طهماسبی پور، ناصر [1] . دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • طهماسبی پور، ناصر [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 • طویلی، علی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرایی، پرویز [1] اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
 • گرجی، مصطفی [1] کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گلابی، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • گودرزی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گودرزی، مسعود [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

م

 • ماشینچیان مرادی، علی [1] استادیار گروه بیولوژی دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • متکان، علی اکبر [1] دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
 • میجانی، نعیم [1] دانشجو کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • مجیدی نیک، مهیار [1] کارشناس ارشد فیزیک دریا، مرکز مطالعات محیطی ندسا
 • مجنونیان، باریس [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مجنونی هریس، ابولفضل [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • محبوبی، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محبوبیان، عادل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • محمدی، جهانگیر [1] استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محمدی، جهانگیر [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محمدی، رستگار [1] دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی
 • محمدی، شاهین [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمدی، شاهین [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمدی، فریبرز [1] استادیار گروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان
 • محمدی، فریبرز [1] استادیار مرکز مطالعات و تحقیقات (پژوهشکده) هرمز، دانشگاه هرمزگان ؛ استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • محمدی، ملیحه [1] دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
 • محمدیاری، فاطمه [1] دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • محمدی توفیق، الهه [1] دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • محمدزاده، کیوان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز
 • محمدزاده، مرجان [1] استادیار دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محمد عسگری، حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • محمدنژاد، بایرامعلی [1] استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی قم
 • محمودی، سعید [1] دانشجوی دکتری تغییرات آب و هوایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • محمودآبادی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری خاکشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمودابادی، مهدی [1] دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه یزد
 • محمودزاده، حسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران
 • مختاری، داود [1] استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • مختاری، محمد حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • مخدوم، مجید [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مددی، غزاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه ملایر
 • مرادی، پوریا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرادی، پوریا [1] کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرادی، حمید رضا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مرادی، حمید رضا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مرادی، علیرضا [1] دکتری مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میرباقری، بابک [1] مربی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
 • مرتاض، مراد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی و زراعت، دانشکده علوم گیاهی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، کالیفرنیا
 • مرتضوی، ثمر [1] استایار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • میر راضی، سید علی اکبر [1] کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی
 • میرزایی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 • میرزایی، سهام [1] دانشجوی دکتری سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران
 • میرزایی، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • میرزایی زاده، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه ایلام
 • میرزایی موسیوند، امیر [1] دانش‌آموخته دکتری مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • میرزائی، روح الله [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • میرزائی، محسن [1] دانشجوی دکتری محیط‌زیست، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر
 • میرسنجری، میرمهرداد [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • میرسنجری، میر مهرداد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • مرشدی، جعفر [1] استادیار دانشکده فنی و مهندسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
 • میر علیزاده فر، سید رضا [1] مربی گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • میر علیزاده فرد، سید رضا [1] مربی دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • میرغفاری، نوراله [1] دانشجو کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • میرکریمی، سید حامد [1] استادیار دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • میرکریمی، سید حامد [1] استادیار دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مسیبی، مرضیه [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • مصفایی، جمال [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • معتمدی، جواد [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • معدنی پور کرمانشاهی، مرتضی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
 • معدنی پور کرمانشاهی، مرتضی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
 • معروفی، صفر [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • معطر، فرامرز [1] استاد، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • معماریان، هادی [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران
 • معین‌الدینی، مظاهر [1] استایار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مقبلی دامنه، مصیب [1] دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقصودی، یاسر [1] استادیار دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • مکرم، مرضیه [1] استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 • مکرونی، سرور [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان
 • ملازاده اصل، حسن [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
 • مل حسینی دارانی، کبری [1] دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • ملکی، سعید [1] دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ملکی، محسن [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
 • ملکی، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
 • ملکیان، آرش [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ملک محمدی، بهرام [1] استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • ممبنی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه ایلام
 • منبری، سعیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
 • منصوری، شهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • منصوری، نبی ا... [1] دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • منصورنعیمی، ابراهیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • منوری، سید مسعود [1] استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • منوری، سید مسعود [1] استادیار گروه محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • منوری، سید مسعود [1] استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مهدوی فرد، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران
 • مهرابی، علی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • موسوی، سید حجت [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • موسوی، سید رمضان [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • موسویان ندوشن، نرجس السادات [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ن

و

 • ویسی، شادمان [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • وفایی نژاد، علیرضا [1] استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • ولی، عباسعلی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • ولی، عباسعلی [1] دانشیار گروه علوم بیابان، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 • ولیزاده کامران، خلیل [1] دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • ولیزاده کامران، خلیل [1] دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران
 • وهابی، محمدرضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • وهابزاده کبریا، قربان [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ه

ی

 • یاری، رضا [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یاراحمدی، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • یزدانی، محدثه [1] دانشجوی دکتری علوم محیط زیست، گروه محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یزدانی، مهرسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یعقوبی، ثریا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایلام
 • یگانه، حسن [1] دکتری، گروه مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یگانه، حسن [1] استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسفی، صالح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • یوسفی خانقاه، شهرام [1] استادیار دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان