ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل ژئواکوتوریسمی شهرستان سمیرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 هیات علمی و دانشیار ، ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان از نظر وجود منابع آب، عرصه های طبیعی منحصر به فرد و کوه های مرتفع حائز ویژگی های ارزشمندی از نظر توریسم طبیعی و زمین گردشگری است. بحران های طبیعی نظیر خشکسالی و سرمازدگی، معیشت ساکنان مناطق مختلف این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است، لذا لازم است قبل از وخیم تر شدن شرایط، به دنبال ارائه و انجام اقدامات عملی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد منطقه به منابع پایه و جایگزینی بخشی از معیشت ساکنان منطقه با شیوه های پایدار کسب و کار بود. در این مقاله ویژگی های ژئومورفولوژیک ژئومورفوسایتهای شهرستان سمیرم بررسی و نقشه-های پایه ای آن جهت راهنمایی و شناساندن مکان‌های مستعد توسعۀ ژئواکوتوریسم برای گردشگر زمین فراهم گردید تا صنعت گردشگری راهکاری برای رفع محرومیت اقتصادی و توسعه پایدار در این منطقه باشد. برای پهنه بندی پتانسیل‌های ژئواکوتوریسمی شهرستان سمیرم از مدل آنتروپی شانون و منطق فازی استفاده گردید برای مدل سازی از پارامترهای طبیعی و انسانی موجود در منطقه به عنوان شاخص استفاده شد و در نهایت با استفاده از عملگرهای آنتروپی در محیط جی ای اس بهترین توان و نواحی مستعد به فعالیتهای ژئواکوتوریسمی بدست آمد. نقشه پتانسیل یابی نهایی شهرستان به روش آنتروپی نشان داد که حدودا 7/6 % این شهرستان پتانسیل بسیار کم برای ژئواکوتوریسم، 9/23 % پتانسیل کم، 8/19 % پتانسیل متوسط، 3/26 % پتانسیل زیاد و 27/23 % پتانسیل بسیار زیاد برای ژئواکوتوریسم را دارد. بعد از آن بر اساس روش رینارد بهترین ژئومورفوسایت انتخاب و توسط مدیران و مسئولان ارزشگذاری شد. از میان 4 لندفرم منتخب، غار دنگزلو رتبه‌ی نخست، تخت سلیمان رتبه‌ی دوم، آبشار سمیرم رتبه‌ی سوم و چشمه بازرنگ رتبه‌ی چهارم از لحاظ ژئواکوتوریسمی را به خود اختصاص دادند. از فواید و ارزش های این پژوهش، ارتقاء سطح زمین گردشگری منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and zoning of geo eco-tourism potential of Semirom city

نویسندگان [English]

  • Shila hajehforoshnia 1
  • Amir karam 2
1 1Assistant professor of Geomorphology ,Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate professor of Geomorphology, Faculty of Geographical Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Semirom city in the south of Isfahan province in terms of water resources, unique natural areas and high mountains, has valuable features in terms of natural tourism and tourism land. Natural crises such as drought and frost have affected the livelihoods of residents in different parts of the city. Therefore, before the situation worsens, it is necessary to provide and take practical measures to reduce the dependence of the region's economy on basic resources and replace part of the livelihood of the region's residents with sustainable business practices.
In this article, the geomorphological features of geomorphosites of Semirom city were studied and its basic maps were provided to guide and identify places prone to geocotourism development for land tourists so that the tourism industry can be a solution to eliminate economic deprivation and sustainable development in this region. Shannon entropy model and fuzzy logic were used to zoning the geo-tourism potentials of Semirom city.
For modeling, natural and human parameters in the region were used as indicators, and finally, using entropy operators in the GES environment, the best power and areas prone to geo-tourism activities were obtained.
The final potential mapping map of the city by entropy method showed that about 6.7% of the city has very low potential for geo-tourism, 23.9% low potential, 19.8% medium potential, 26.3% high potential and 23.27% potential It has a lot for geocotourism. The best geomorphosite was then selected based on Reynards method and evaluated by managers and officials. Among the 4 selected landforms, Dengzloo Cave was ranked first, Takht-e Soleiman was ranked second, Semirom Waterfall was ranked third and Cheshmeh Bazarang was ranked fourth in terms of geo-tourism. One of the benefits and values of this research is the promotion of tourism in the region

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geocotourism
  • Ecotourism
  • Semirom County
  • Shannon Entropy
  • Reynard

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1400