تعیین شدت بیابان‌زایی بر اساس شاخص‌های طیفی با استفاده از تصاویر سنتینل 2 (منطقه مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مجتمع اموزش عالی سراوان

2 استادیار- مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده

گسترش روز افزون پدیده بیابان‌زایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک یکی از نگرانی‌های اساسی جوامع و دولت‌های درگیر مسئله بیابان‌زایی هست؛ بنابراین شناخت مناطق در معرض خطر پدیده بیابان‌زایی جهت مدیریت و کنترل این پدیده در کمترین زمان ممکن و حداقل هزینه ضروری هست. بخش عظیمی از کشور ایران مناطق خشک و نیمه‌خشک است که دسترسی میدانی به آن مقدور نیست. هدف ما در این مطالعه تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی با استفاده از داده‌های MSIL-1C ماهواره Sentinel2 بر اساس شاخص‌های طیفی NDVI، TGSI و Albedo می باشد که در بخشی از دشت سیستان و دشت مرادآباد سوران واقع در منطقه بلوچستان مورد مطالعه قرار گرفت. رابطه رگرسیون خطی بین شاخص آلبدو و هریک از شاخص‌های فوق در نرم‌افزار Spss تشکیل گردید. در نهایت معادله شدت بیابان‌زایی بر اساس شاخص های مورد مطالعه استخراج گردید. نقشه شدت بیابان‌زایی در 5 کلاس مناطق فاقدبیابان‌زایی، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید بر اساس ضریب شکست طبیعی Jenks در نرم‌افزار ArcGIS تهیه گردید. نتایج نشان داد که بین دو شاخص Albedo و NDVI همبستگی منفی وجود دارد، به‌طوری‌که ضریب همبستگی برای منطقه سوران و زابل به ترتیب برابر 76/0 و 63/0 بود. همچنین همبستگی بین دو شاخص Albedo و TGSI نشان‌دهنده یک رابطه قوی و مثبت بود، ضریب همبستگی برای این دو شاخص برای سوران و زابل به ترتیب به مقدار 78/0 و 81/0 می‌باشد. نتایج نشان داد که شاخص TGSI برای تهیه نقشه شدت بیابان‌زایی در مناطق خشک به دلیل پراکندگی زیاد پوشش گیاهی از جایگاه بالاتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the desertification intensity based on spectral indices using Sentinel 2 images (case study Sistan & Baluchestan province)

نویسندگان [English]

 • farhad zolfaghari 1
 • vahideh abdollahi 2
1 Assistant Professor, Higher education complex of Saravan
2 Assistant Professor, Higher education complex of Saravan
چکیده [English]

Nowadays increasing and extension of desertification in arid and semi-arid regions, is one of the main concerns of communities and governments involved in desertification. Therefore, identify the areas at risk of desertification is necessary to control and manage the phenomenon in the shortest time and lowest cost possible. A large part of Iran is arid and semi-arid regions that are not accessible by field. The aim of this study is preparing the desertification intensity carried out using MSIL-1C data of Sentinel2 satellite in a part of Sistan and Souran Moradabad plain located in Baluchistan region based on NDVI, TGSI and Albedo spectral indices. The linear regression between Albedo and each of the above indices was performed in SPSS. Finally, the desertification intensity equation was extracted based on the studied indicators. Desertification intensity map was classified into 5 class, based on natural breaks Jenks coefficient in ArcGIS, include without desertification, low desertification, moderate desertification, severe desertification and extreme desertification. The results showed that there is a negative correlation between Albedo and NDVI indices, as the correlation coefficient for Souran and Zabol regions was 0.76 and 0.63 respectively. Also, the correlation relationship between Albedo and TGSI indices was strong and positive, the correlation coefficient of these two indices for Souran and Zabol was 0.78 and 0.81, respectively. The results showed that the TGSI index has a higher status than the other indices for mapping the desertification intensity, due to the high dispersion of vegetation in arid areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Desertification
 • Spectral index
 • NDVI
 • TGSI
 • Albedo
 • remote sensing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1400