بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با سطح آب‌های زیرزمینی مطالعه موردی: دشت اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 ، دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
هدف اصلی از این تحقیق پایش سطح آب‌های زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و رابطه‌ای که می‌تواند با کاربری اراضی داشته باشد، می‌باشد. به همین منظور ابتدا تصاویر ماهواره‌ای مربوطه اخذ گردید و پیش‌پردازش‌های لازم بر روی هر کدام اعمال شد. سپس نسبت به مدل‌سازی و طبقه‌بندی تصاویر اقدام شد. ابتدا به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی، نقشه طبقه‌بندی شده کاربری ‌اراضی برای هر دو سال با استفاده از روش طبقه‌بندی شیءگرا استخراج شد و سپس به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی نقشه تغییرات کاربری ‌اراضی برای یک بازه زمانی 28 ساله (1987-2015) استخراج شد. در نهایت به منظور پایش سطح تراز آب‌های زیرزمینی نقشه سطح آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه برای هر دو سال با روش گوسی(Gaussian) که دقیق‌ترین روش شناخته شد، استخراج گردید. نتایج نشان داد که رابطه قوی بین کاربری اراضی و سطح آب‌های زیرزمینی وجود دارد. مناطق با پوشش گیاهی بالا دارای افت تراز آب کمتری بودند. همچنین کاربری کشاورزی آبی دارای بیشترین میانگین افت تراز آب نسبت به سایر کاربری‌ها بود که نشان از استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی جهت آبیاری محصولات کشاورزی آبی در سطح منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Land Use Change and its Relationship with Groundwater Level Case study: Ardabil plain

نویسندگان [English]

  • sayyad asghari saraskanroud 1
  • Ehsan Ghale 2
  • Elhameh Ebady 3
1 ئئ
2 Department of Natural Geography, Faculty of Literature & Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 PhD Student of Geomorphology, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili.
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this study is to monitor groundwater levels using satellite imagery and land-use interface. For this purpose, the relevant images were first obtained and the necessary preprocesses were applied to each one. Then it was compared to modeling and classification of images. Firstly, in order to study land use change, land use classification map was extracted for each two years using object-oriented categorization method. Then, in order to study the land use change, the land use change map was extracted for a period of 28 years (1987-2015). Became Finally, in order to monitor the level of groundwater level, the map of the groundwater level of the studied area was extracted for Gaussian methods, which became the most accurate method for each two years. The results showed that there is a strong relationship between land use and groundwater level. High vegetation areas had lower water scarcity. Also, the use of aquaculture has the highest mean water level compared to other uses, which indicates the excessive use of groundwater for irrigation of agricultural crops in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • land use
  • Geostatistics Methods
  • Object-oriented Classification

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 22 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1399