استخراج شاخص رطوبت سطحی خاک (TVDI) با استفاده از نمودار پراکندگی دما/ پوشش گیاهی و تصاویر MODIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استاد یار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد.

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رطوبت خاک در فرایندهای تعاملی بین جو و زمین و تغییرات جهانی اقلیم نقش مهمی ایفا می‌کند. روش‌های مثلثی و ذوزنقه‌ای با ترکیب داده‌های حرارتی و مرئی، از جمله روش‌های پرکاربرد در تعیین میزان رطوبت سطحی خاک می‌باشند. هدف از انجام این تحقیق برآورد رطوبت سطحی خاک (TVDI)، به روش مثلثی جنوب استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص‌ دمای سطح زمین (LST) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، طی سال‌های 2010 ، 2014 و 2018، است. در این پژوهش با استفاده از شاخص‌ دمای سطح زمین (LST) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص رطوبت سطحی خاک (TVDI) برای این سه دوره با استفاده از دو روش یکی برقرار کردن رابطه رگرسیونی بالا و برداشتن حداقل دما در نمودار پراکندگی دما/پوشش گیاهی و روش دوم برقرار کردن رابطه رگرسیونی بالا و پایین پیکسل‌ها در این نمودار می‌باشد. برای ارزیابی دقت این دو روش از همبستگی رگرسیونی بین نتایج حاصل از این روش‌ها با نمونه زمینی رطوبت سطحی خاک مربوط به جهاد کشاورزی (30 نقطه) در عمق 5 تا 15 سانتی‌متر استفاده شد. نتایج نشان داده که روش اول در عین حال ساده تر بودن، نتایج دقیقتری ارائه می‌دهد. به طور نمونه در ماه می سال 2010 میزان 〖 R〗^2در روش اول 61/0 بوده در حالی که این مقدار در روش دوم برابر با 43/0 به دست آمده است. اختلاف دقت در ماه سپتامبر این سال بیشتر بوده است به گونه ای که میزان 〖 R〗^2 در این ماه در روش اول 67/0 و در روش دوم برابر با 34/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of soil moisture index (TVDI) using a scatter diagram temperature / vegetation and MODIS images

نویسندگان [English]

 • salah shahmoradi 1
 • Hamid Reza Ghafarian Malamiri 2
 • Mohammad Amini 3
2 Department of Geography, Faculty of Humanities, Yazd University.
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Soil moisture plays an important role in the interactive processes between the atmosphere and the earth and global climate change. Triangular and trapezoidal methods combining thermal and visible data are the most commonly used methods for determining the amount of soil surface moisture. The aim of this study is to estimate the surface moisture of the soil (TVDI), by triangular method in the south of West Azerbaijan province using land temperature index (LST) and vegetation index (NDVI), during 2010, 2014 and 2018. West of Iran. In this study, using Land Surface Temperature Index (LST) and Vegetation Index (NDVI), Soil Surface Moisture Index (TVDI) for these three periods, using two methods, one is to establish a high regression relationship and remove the minimum temperature in the graph. The temperature / vegetation scattering and the second method is to establish the high and low pixel regression relation in this graph. To evaluate the accuracy of these two methods, regression correlation between the results of these methods with the soil surface moisture content of the agricultural Jihad (30 points) At a depth of 5 to 15 cm was used. The results show that the first method, while simpler, yields more accurate results. For example, in May 2010 the rate of 〖 R〗^2 in the first method was 0.61, while in the second method it was 0.43. The difference in accuracy was greater in September this year, with the 〖 R〗^2 being 0.67 in the first method and 0.34 in the second method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • remote sensing
 • Soil Surface Moisture (TVDI)
 • Land surface temperature (LST)
 • Vegetation Index (NDVI)
 • West of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399
 • تاریخ دریافت: 23 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 تیر 1399