بررسی تأثیر عوامل مختلف فیزیوگرافی و فاصله از جاده بر نشانه گذاری درختان با استفاده از الگوی رگرسیون خطی چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

یکی از ابزارهای اعمال مدیریت در جنگل که تأثیر مستقیم بر خصوصیات کمی و کیفی آن دارد، نشانه­گذاری است. به‌منظور ارزیابی تأثیر عوامل فیزیوگرافی شکل زمین و جاده بر نشانه­گذاری درختان برای بهره­برداری، در طرح جنگل­داری سری دو از بخش هفت طرح­های جنگل­داری شرکت نکاچوب استان مازندران از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. بدین منظور در قطعه ‌نمونه­ای به مساحت 215 هکتار با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی، اقدام به برداشت موقعیت درختان    نشانه­گذاری شد سپس با استفاده از این نقاط و مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعه نقشه‌های درختان نشانه­گذاری شده، ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب و درصد شیب، خاک منطقه و نقشه فاصله از جاده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. جهت درک ارتباط هر یک از عوامل با نشانه­گذاری درختان از الگوی چندگانه خطی استفاده شد، به‌طوری‌که نقشه‌های عوامل ذکرشده به عنوان متغیر مستقل و نقشه موقعیت درختان نشانه­گذاری شده به‌عنوان متغیر وابسته وارد مدل رگرسیونی گردید. نتایج حاصل از مدل نشان داد که نشانه­گذاری درختان منطقه در مناطق با ارتفاع کم و مناطق با شیب ملایم و پایین با خاک­های عمیق و در جهات شمالی و شرقی و در نزدیکی جاده­های جنگلی بیشتر از مناطق دیگر می­باشد. نشانه­گذاری درختان تحت تاثیر برخی عوامل فیزیوگرافی انجام می­شود و عواملی مانند شیب یا نزدیکی به جاده باعث شود تا نشانه­گذار تمایل به دخالت در این مناطق داشته باشد و از دخالت در مناطق با شیب بیشتر یا دور از جاده پرهیز نماید که این موضوع باعث دور شدن از هدف دخالت در تمام سطح جنگل و عدم اصلاح متوازن ساختارجنگل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating effects of various physiographic factors and distance from road on timber marking using multiple linear regression model

نویسندگان [English]

  • Hamid Jalilvand 1
  • Maryam Niknejad 2
  • Mohammad Hejazian 3
1 Assoc. Prof. College of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences & Natural Resources
2 PhD. Student of Forestry, Sari University of Agricultural Sciences & Natural Resources
3 PhD. Student of Forest Engineering, Sari University of Agricultural Sciences & Natural Resources
چکیده [English]

One of the forest management tools which has a direct impact on the qualitative and quantitative characteristics is timber marking. In order to evaluate the effects of physiographic factors of land and road forms on timber marking for the logging, the multiple linear regression model was used in the Forestry Plan Series 2 in the seventh zone of forestry plans of Nekachoub Company, Mazandaran province. For this purpose, the location of marked trees was determined using GPS in a plot with an area of 215 hectares. Then, maps of marked trees, altitude, aspect and slope percent, soil and distance from the road were prepared in GIS environment using these points and digital elevation model of study area. To understand the relationship between factors and marked trees, the multiple linear model was used. So, maps of mentioned factors and marked tree's location were entered into the regression model as independent and dependent variables, respectively. The model results showed that the timber marking activity was done more in the areas with low altitude, gentle slope and deep soils on northern and eastern directions near the forest road as compared to the other areas. Timber marking is affected by some physiographic factors, and such elements as slope or adjacency to the road may make the timber marker to interfere in these areas and avoid working in the areas with higher slope or away from the road; it leads to an uneven interventions throughout the forest as well as an unbalanced reclamation of forest structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marking
  • multiple linear regression
  • Physiographic factors
  • Mazandaran Province