مکان یابی نیروگاه های بادی بر اساس ارزیابی چندمعیاره مکانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین مکان مناسب احداث نیروگاه­های بادی با توجه به معیارها و گزینه­های اقلیم (سرعت باد، سرعت باد غالب و دما)، جغرافیا (ارتفاع از سطح دریا، شیب)، اقتصادی- اجتماعی (فاصله از راه­های ارتباطی، فاصله از شهرها و فاصله از روستاها)، زیست محیطی (فاصله از مناطق حفاظت شده، کاربری اراضی و فاصله از رودخانه) و زمین شناسی (فاصله از کانون­های زلزله و فاصله از گسل­ها) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان بوشهر است. بر اساس نقش و تأثیر متفاوت این فاکتورها، نقشه عوامل مؤثر در محیط ArcGIS®10.1 تهیه گردید. وزن معیارها و گزینه­ها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم­افزار EC2000 تعیین گردید. از محیط نرم­افزار ArcGIS®10.1 برای مدل­سازی و تحلیل فضایی و تلفیق     لایه­ها استفاده شد و نقشه مکان­یابی احداث نیروگاه بادی در چهار کلاس مختلف (خیلی مناسب، مناسب، متوسط و کم) به دست آمد. نتایج نشان داد پهنه­هایی که در منطقه با توان کاملاً مناسب شناسایی شده­اند، 8/24 درصد از کل منطقه (566218 هکتار) را به خود اختصاص داده­اند که مناطق شمال شرقی استان بوشهر بهترین مکان جهت احداث نیروگاه­های بادی هستند. نتایج همچنین نشان داد که سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، در ساخت نیروگاه می­تواند در آماده­سازی داده­ها و اولویت مدل­ها و نظرات کارشناسان در ارتباط با عوامل مختلف در انتخاب محل مناسب نیروگاه بادی مؤثر باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل انعطاف­پذیری در مدل سازی داده­های مکانی در انتخاب مکان مناسب نیروگاه بادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wind farm site selection based on geospatial multi-criteria and analytical hierarchy process (AHP) (Case study: Bushehr province)

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Tabatabaei 1
  • Fazel Amiri 2
1 Assis. Prof. Department of Environmental Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Assoc. Prof. Department of Environmental Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is site selection for wind farm based on multi-criteria; climate (wind speed, dominant wind speed and temperature), geography (elevation, slope), socio-economic (distance from roads, distance from cities, distance from the villages), environmental (distance from protected areas, landuse, distance from the river), and geological (distance from the earthquake, distance to faults) in a geographic information systems (GIS) using analytical hierarchy process (AHP) in the Bushehr province. According to the role and influence of these criteria, preferences site map is implemented in ArcGIS®10.1 software. Weight of criteria and alternative are determined using AHP in ExpertChoice2000 software. For modeling, spatial analysis and integration layers ArcGIS®10.1 setting was used and the zoning map was obtained at four different classes (very high, high, moderate and low). The results of the site suitability assessment by AHP showed that site NE located at Bushehr province was the most suitable area for locating the wind farm, with covers area of 566218 ha, 24.8% of the total area. Furthermore, the map provides the foundation for decision makers in develop the wind farm location. Finally, the results indicate that GIS as a decision support system, can also prepare the data and the model priorities and expert opinions in relation to various factors in selecting an appropriate location and design is very efficient will help to build power plants. The results indicate that the AHP than other methods of high flexibility in modeling the geospatial data on site selection of wind farm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Selection
  • Wind power plants
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Geographic Information System (GIS)
  • Bushehr Province