ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار صنایع به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازیFuzzy-AHP (مطالعة موردی: شهرستان ملارد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

‌گسترش بی‌برنامه صنایع می‌تواند مخاطراتی برای توسعه پایدار به همراه داشته باشد. از جمله این مخاطرات، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، تخریب زیست‌بوم‌های طبیعی و انتشار آلاینده‌ها در محیط است. همچنین احداث نابجای صنایع در پهنه‌های خطرخیز می‌تواند هزینه­بر باشد. بنابراین بجای آنکه فعالیت‌های صنعتی بدون برنامه‌ریزی در نواحی توسعه یابند، بهتر است زمین‌های مناسب برای آن­ها مطالعه و شناسایی شود. هدف از این مطالعه، انتخاب مکان­های مناسب برای استقرار و توسعه صنعت در شهرستان ملارد با استفاده از روش منطق فازی است. معیارهای متنوع کمی و کیفی مؤثر در ارزیابی تناسب اراضی برای توسعه صنعت شناسایی و انتخاب گردید. سپس از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای کمی‌سازی معیارهای کیفی و وزن‌دهی (تعیین ضریب اهمیت) معیارها استفاده شد. از فرآیند مدلسازی، از منطق فازی برای تغییر داده‌های کمی گسسته به داده‌های پیوسته در قالب لایه‌های اطلاعاتی رستری و ترکیب آن­ها در محیط نرم‌افزار Arc®GIS استفاده گردید. در نهایت نقشه تناسب اراضی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land suitability assessment for industry's establishment with AHP-Fuzzy logic method (Case study: Malard county)

نویسندگان [English]

  • Alireza Gharagozlou 1
  • Masoumeh Alizadeh 2
1 Assis. Prof. Remote sensing and Geographic Information Science, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran
2 MSc. of Remote sensing and Geographic Information Science, College of Environment, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Unplanned development of industries can be harmful to sustainable development. Some of the harms include destruction of farmlands and natural ecosystems and emission of environmental pollutants. Furthermore, establishment of industries in unsuitable and risky sites can cause heavy damages. Thus, unplanned development of industrial plants should be stopped and suitable lands for industrial purposes should be studied and identified. The aim of this research is land suitability assessment for industry's establishment in Malard county using AHP-Fuzzy Logic method. Various qualitative and quantitative criteria effective in land suitability assessment were identified and selected. Then, using AHP method, qualitative criteria were quantified and weighed. In modeling process, fuzzy logic was used to convert discrete variables to continuous variables and change data layers to raster format and combines them in Arc®GIS software. Finally, the land suitability map for industrial development was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Modeling
  • Land suitability assessment
  • fuzzy logic
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)