مقایسة نقشه های کاربری اراضی تولیدی با داده های دو سنجنده MODIS و IRS-WiFS در منطقة سمیرم- بروجن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دکتری، گروه مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

هدف این مطالعه، مقایسة نقشه‌های کاربری اراضی تولیدی با داده‌های دو سنجنده IRS-WiFS و MODIS در منطقة سمیرم بروجن می‌باشد. پیش پردازش‌های مختلف شامل تصحیح هندسی با استفاده از تصاویر موجود از سنجنده  IRS-WiFS مربوط به تاریخ 31 آگوست 2003 و با RMSe  کمتر از 35/0 برای تصاویر این سنجنده انجام شد و جهت انجام این تصحیح بر روی تصاویر سنجنده MODIS از تصاویر مربوط به 15/7/1383 استفاده و با RMSe کمتر از 5/0پیکسل این تصحیح صورت گرفت. تصحیح اتمسفریک و توپوگرافی تصاویر دو سنجنده با استفاده از روش عارضه تاریک و مدل لامبرت انجام شد. پردازش‌های مختلف شامل FCC و PCA و شاخص‌های گیاهی و طبقه‌بندی نظارت شده بر روی داده‌ها برای تهیه نقشه‌های کاربری اراضی و نقشه‌های پوشش مرتعی انجام گرفت. در این مطالعه از دو داده مربوط به سنجنده IRS-WiFS در دو تاریخ 14 ژوئن و 10 سپتامبر 2005 و دو داده مربوط به سنجنده MODIS نزدیک به داده‌های سنجنده WiFS استفاده گردید. در نهایت نقشه‌های تولیدی و نقاط نمونه‌برداری جهت بررسی صحت نتایج، کنترل گردید. نقشة کاربری اراضی سنجنده MODIS با 9 طبقة کاربری و با صحت و کاپای کلی 61/79 و 6/72 و نقشة کاربری اراضی سنجنده WiFS با 8 طبقه کاربری و با صحت و کاپای کلی 2/90 و 9/77 تولید گردید. نتایج نشان داد که نقشه‌های کاربری اراضی تولید شده با داده‌های سنجنده WiFS دارای صحت و کاپای کلی بالاتری نسبت به نقشه‌های تولید شده با داده‌های سنجنده MODIS می‌باشد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که نقشه‌های تولید شده با استفاده از داده­های سنجنده WiFS هم در مطالعات مربوط به کاربری اراضی مناسب­تر نسبت به نقشه‌های تولید شده باسنجنده MODIS می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing land use maps produced from IRS-WiFS and MODIS satellite images (Case study: Semirom- Borujen region)

نویسندگان [English]

  • Rohollah Kazemi 1
  • Hassan Yeganeh 2
  • Seyed Jamaloddin Khajeddin 3
  • Fazel Amiri 4
1 Graduated MSc. of Range Management, College of Natural Resource, Isfahan University of Technology
2 Ph.D, of Range Management, College of Natural Resource, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Prof. College of Natural Resource, Isfahan University of Technology
4 Assoc. Prof. College of Engineering, Islamic Azad University Bushehr Branch
چکیده [English]

The aims of the present research were comparison between land use maps produced through IRS-WiFS and MODIS satellite images taken from Semirom and Brojen regions. Various preprocessing, including image rectification was applied with geo-referencing of the image to a registered image with an RMSe 0.5 pixel for MODIS and 0.35 pixel for IRS-WiFS. The atmospheric and topographic corrections were applied using subtraction of dark objects method and the Lambert method accordingly. Image processing including FCC, PCA, vegetation indices and supervised classification were employed to produce the land use maps. Two data sets of both IRS-WiFS and MODIS were used for this study. Finally the produced maps were controlled for their accuracies. Land-use map of MODIS produced with9 category and accuracy of 79.61 and with Kappa of 72.6, and land use map of IRS-WiFS produced with 8 category and accuracy of 90.2 and Kappa of 77.9 .Result showed that land use maps produced with IRS-WiFS data sets have very high accuracy. Results showed the same for land cover map produced with MODIS data sets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WiFS
  • land use
  • MODIS
  • Accuracy