بررسی تأثیر جنگل کاری شهری در مناطق خشک بر میزان کربن ترسیب شده در خاک با استفاده از فناوری سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشکاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر جنگل­کاری شهری در مناطق خشک کشور بر میزان کربن ترسیب شده در خاک از تصویر ماهواره Quick Bird استفاده گردید. در بازدیدهای میدانی نمونه­های خاک از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی­متری برداشت شده و میزان کربن آلی خاک اندازه­گیری شد. ضمن بررسی ضرایب همبستگی بین باندها و شاخص­های گیاهی با نتایج به دست آمده از آنالیز داده­های مکانی و بررسی داده­ها با روش رگرسیون، بهترین مدل برازش شده جهت تهیة نقشه­ کربن ترسیب شده در خاک، به دست آمد. آنالیزهای صحت­سنجی نشان می­دهد که نقشه­های تهیه شده از دقت و صحت بالایی برخوردار بوده و به خوبی واقعیت­های زمینی را نشان می­دهند. با بررسی نقشه­ها تهیه شده مشخص گردید که جنگل­کاری در اراضی بایر منطقه خشک اصفهان سبب افزایش ترسیب کربن در خاک شده است. همچنین میزان ترسیب کربن در لایه­های سطحی خاک بسیار زیاد­تر بوده و با افزایش عمق کاهش می­یابد. میزان ترسیب کربن خاک بسته به نوع گونه­های کاشته شده متفاوت است و ترسیب کربن خاک در مناطقی که گونه­های سوزنی­برگ کشت شده­اند، بیشتر از مناطق پهن­برگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of urban reforestation on carbon sequestration in arid soils using remote sensing technology

نویسندگان [English]

  • Behnoush Abbas Nejad 1
  • Seyed Jamaloddin Khajedin 2
1 MSc. of Range Management, College of Natural Resources, University of Isfahan
2 Prof. College of Natural Resources, University of Isfahan
چکیده [English]

In this study, the effect of urban reforestation on carbon sequestration in arid soils was evaluated, using the Quick Bird satellite image. Soil samples were collected (0-15, 15-30 cm) from the field visits and soil organic carbon content of the samples was measured.  Correlation coefficients between the satellite bands and vegetation indices with the results obtained from the analysis of geospatial data and data analysis using regression method, the best fit model for preparation the soil carbon sequestration maps were obtained.  The results of verified analysis showed the accuracy of the produced maps and corresponded well with the ground sampling points. The survey maps prepared to show that the reforestation on barren land area in Isfahan is caused of increased carbon sequestration in the dry land soil. Furthermore, a higher rate of carbon sequestration in the surface soil layers and decreases with increasing depth. Depending on the species planted in soil, the rate of carbon sequestration is varying. Soil carbon sequestration in areas that have been cultivated conifers species is greater than the hardwoods species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil carbon sequestration
  • Reforestation
  • Remote Sensing
  • Quick Bird