بررسی تغییرات زیست محیطی با استفاده از سنجش از دور و شاخص کیفیت آب (مطالعة موردی: تالاب بین المللی شادگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه تغییرات تالاب بین­المللی شادگان طی دو دهه گذشته است. بدین منظور روند تغییرات تالاب بین­المللی شادگان و پدیده­های مختلف مرتبط آن با استفاده از تصاویر ماهواره لندست از محدوده مطالعاتی و پردازش آن­ها در محیط نرم­افزار ENVI®4.8 به کمک روش طبقه­بندی نظارت شده و الگوریتم شباهت طی یک دورة زمانی 20 ساله (1990-2011) بررسی گردید. برای تعیین علت تغییرات رخ داده در تالاب، کیفیت آب ورودی به تالاب به کمک شاخص ارزیابی ریسک و آسیب­پذیری آلودگی منابع آب (WRASTIC)، در مقیاس حوزه آبریز تالاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، کاهش 6 درصدی مساحت تالاب شادگان در طی این سال­ها و کاهش مساحت بخش­های آبی و خاکی (اراضی بایر و گل و لای) تالاب به میزان 61/1796 کیلومتر مربع (71/25%) و افزایش مساحت پوشش گیاهی تالاب به میزان 7/1796 (9%) را نشان می­دهد. پوشش گیاهی در تالاب به سرعت رو به افزایش بوده که نشان از آلودگی آب، افزایش پدیده تغذیه گرایی و از بین رفتن زودهنگام این تالاب بین المللی دارد. نتیجه محاسبه شاخص WRASTIC نشان دهنده تأثیر زیاد اجزاء حوزه آبریز تالاب شادگان در ایجاد آلودگی آب تالاب می­باشد. با توجه به سیر تحولات ناخوشایند تالاب شادگان ادامه روند شرایط کنونی می­تواند موجودیت و یکپارچگی تالاب شادگان را با خطر جبران­ ناپذیری مواجه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detecting environmental change of Shadegan international wetland using remote sensing and WRASTIC index (Case study: Shadegan international wetland)

نویسندگان [English]

  • Leila Rahimi Blouchi 1
  • Azadeh Zarkar 1
  • Bahram Malekmohammadi 2
1 MSc. Graduated of Environmental Planning and Management, College of Environment, University of Tehran
2 Assis. Prof. College of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

The goal of this paper is reviewing and comparing of Shadegan international wetland changes during last two decades. To achieve this goal, the trend of changes in Shadegan international wetland and the relative consequences were examined by supervised classification of LandSat satellite images. For this purpose, maximum likelihood algorithm, in ENVI®4.8 software was utilized during 20 years period (1990-2011). WRASTIC index, one of the existing methods for evaluating risk and vulnerability of the surface water, was used for finding inflow water quality to the wetland. Results of this study show six percent decrease in area of Shadegan wetland during these years, about 1796.61 Km2 (25.71%) declination in water and soil areas, and by 1796.76 (9%) increase in the total area of vegetation cover. Growing vegetation cover denotes water pollution, eutrophication, and early devastation of this international wetland. A result of calculation WRASTIC index showed that wetland basin components have the great impact on pollution of inflow water to wetland. Continuing of this trend, make irreparable effects on this existence and integrity of this wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadegan Wetland
  • Remote Sensing
  • Maximum likelihood algorithm
  • WRASTIC index