مقایسة مقایر برآوردی آلبیدوی سطحی به دست آمده از تصاویر لندست و مودیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

آلبیدو بر اساس الگوریتم سیبل (SEBAL) به دو روش قدیمی و جدید برآورد می­گردد. در روش جدید که از سال 2004 مورد استفاده قرار گرفت، روند محاسبات براساس مدل­های تجربی جدید   پایه­گذاری شد. برای تعیین آلبیدوی اجسام روی سطح زمین، در مقیاس وسیع و با در نظر گرفتن توپوگرافی­های مختلف سطح زمین، امکان اندازه­گیری زمینی مقادیر آلبیدوی اجسام وجود نداشته، لذا به ناچار از روش­های سنجش از دور برای استفاده می­گردد. در این تحقیق آلبیدوی سطحی با استفاده از تصاویر سنجنده لندست (+ETM) و مودیس (MODIS) محاسبه شده و اقدام به مقایسه مقادیر برآوردی توسط دو سنجنده در کاربری­های مختلف اراضی شده است. برای انجام محاسبات مربوط به آلبیدو، از نرم‌افزار ERDAS Imagine® 9.1 و ArcGIS® 10.1 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که مقدار میانگین آلبیدو در کاربری زراعت فعال، در تصویر لندست و مودیس، به­ترتیب مقدار 186/0 و 344/0 را نشان می­دهد، که کمترین مقدار را بین انواع کاربری­ها دارا بوده و در کاربری مسیل­، مقدار 242/0 را نشان می­دهد که در بین کاربری­های ذکر شده بیشترین مقدار می­باشد. همچنین مقدار آلبیدو در کاربری اراضی زراعی آیش در تصویر لندست و مودیس، به­ترتیب دارای مقادیر حداقل 088/0 و 274/0 و نیز 374/0 و 464/0 می­باشند. با نتایج مقادیر آلبیدوی به­دست آمده از کاربری­های مختلف می­توان تفاوت انرژی دریافتی خالص در هر یک از سطوح مختلف کاربری اراضی را تعیین نمود که این آیتم به نوبه خود یکی از فاکتورهای تعیین تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم­های سنجش از دور می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of surface albedo estimated from LandSat and MODIS image

نویسندگان [English]

  • Mir Masood Kheirkhah Zarkesh 1
  • Adel Mahboubian 2
  • Homayoun Hesadi 3
1 Assoc. Prof. College of Remote sensing and Geographic Information System, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 MSc. Student. College of Remote sensing and Geographic Information System, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Faculty Member of Agricultural and Natural Resources Center of Kermanshah Province
چکیده [English]

Albedo is determined in new and old method based on SEBAL algorithm. In the new method that has been used since 2004, the extracting albedo was based on the experimental models. To determine the albedo of the object to the surface in large-scale and with consideration of the varied topography at the surface, the measurement of object's albedo was impossible, thus they should use remote sensing methods. In this research, the surface albedo was determined by use of ETM+ and MODIS images and tries to compare the obtained results from these two devices in various land uses. To determine the abode, we used the following programs, ERDAS® 9.1 and ArcGIS® 10.1. The result of study shows the average albedo in agricultural land extracted from ETM+ and MODIS images are 0.186 and 0.344, respectively, that the lowest, between all land use categories the highest albedo belonged to watercourse land use with the 0.242. Furthermore, the minimum albedo in follow agriculture in the ETM+ and MODIS image was 0.088, 0.274 and 0.374, 0.464 relatively. By determining albedo in different land use, we can determine the difference between net received energy and use it as one of the factors in determining the evapotranspiration with using the METRIC or SEBAL remote sensing algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • Albedo
  • Landsat
  • MODIS