کلیدواژه‌ها = شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI)
تعداد مقالات: 1
1. استخراج شاخص رطوبت سطحی خاک (TVDI) با استفاده از نمودار پراکندگی دما/ پوشش گیاهی و تصاویر مودیس

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 38-62

صلاح شاه مرادی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ محمد امینی