کلیدواژه‌ها = طبقه بندی تصویر
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-89

امیر احمدپور؛ کریم سلیمانی؛ مریم شکری؛ جمشید قربانی


2. مقایسة الگوریتم های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی (مطالعة موردی: شهرستان نور)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-76

صالح یوسفی؛ مهدی تازه؛ سمیه میرزایی؛ حمید رضا مرادی؛ شهلا توانگر