کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 5
3. کاربرد آنالیز چند متغیره مکانی در ارزیابی ذرات معلق (مطالعة موردی: بوشهر)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-46

طیبه طباطبایی؛ عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ سید مسعود منوری