نویسنده = سیدمحسن حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی بصری کاربری های ناهمگون با عرصه در مناطق گردشگری (مطالعۀ موردی: جنگل های دو هزار سه هزار، تنکابن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-58

کبری مل حسینی دارانی؛ ثمر مرتضوی؛ سیدمحسن حسینی؛ کامران شایسته؛ سامره فلاحتکار