نویسنده = روح الله میرزائی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت اکوریجن‌های استان لرستان به بیابان‌زایی در چارچوب ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-35

سمیه جیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ روح الله میرزائی