نویسنده = محمدرضا جلوخانی نیارکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل اراضی استان کرمانشاه جهت کشت گندم دیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 36-48

میلاد باقری؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ کیوان باقری