نویسنده = ابوالفضل رنجبر فردوئی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین، ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-58

عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مرضیه مکرم؛ فریده تاری پناه


2. بررسی حساسیت اکوریجن‌های استان لرستان به بیابان‌زایی در چارچوب ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-35

سمیه جیدرنژاد؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ روح الله میرزائی