نویسنده = حسین ارزانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

دیانا عسکریزاده؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ جواد بذرافشان؛ آین کولین پرنتایس


3. ارزیابی تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-100

علیرضا مرادی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ مهدیه ابراهیمی