نویسنده = حمیدرضا ریاحی بختیاری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین درجه حرارت سطح اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست (مطالعة موردی: کرج)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-32

بهروز ابراهیمی هروی؛ کاظم رنگزن؛ حمیدرضا ریاحی بختیاری؛ ایوب تقی زاده