نویسنده = جعفر اولادی قادیکلایی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده غیرپارامتریک در تهیة نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر لندست 8

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-44

وحید میرزایی زاده؛ مریم نیک نژاد؛ جعفر اولادی قادیکلایی